Informacje podstawowe
Przedmiot i zakres działania
Status prawny
Struktura organizacyjna
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia
Redakcja
Patronaty honorowe

Informacje podstawowe

Instytut Badań nad Turcją
Adres siedziby
Dajwór 14 / 19,
31-052 Kraków, Polska
Forma prawna
Fundacja
Data rejestracji
27 kwietnia 2023 r.
NIP
6762642088
REGON
525179372
KRS
0001032193
Telefon
+48 731 816 898
E-mail
kontakt@instytutbadannadturcja.com

Przedmiot i zakres działania

Instytut Badań nad Turcją jest niezależną fundacją o charakterze badawczym (think-tanku), zajmująca się Turcją w kontekście politycznym, międzynarodowym, gospodarczym, historycznym i kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem tureckiej polityki wewnętrznej i zagranicznej w XX i XXI.

Publikuje raporty, analizy, podcasty, nagrania z debat oraz seminariów, a także komentarze. Instytut Badań nad Turcją jest platformą współpracy i wymiany myśli dla akademików, analityków i ekspertów zajmujących się Turcją i tematami pośrednimi.

Fundacja została założona 27 kwietnia 2023 roku.

Status prawny

Instytut Badań nad Turcją jest fundacją nadzorowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Ośrodek Działa na postawie następujących aktów:
Status IBNT 🠖

Struktura organizacyjna

Zarząd
Karolina Wanda Olszowska – prezes
Sebastian Graniczkowski - wiceprezes

Zamówienia publiczne

Brak aktualnych zamówień publicznych.

Ogłoszenia

Brak aktualnych ogłoszeń

Redakcja

Redakcja merytoryczna BIP:
Sebastian Graniczkowski

Patronaty honorowe

Procedura udzielania patronatu honorowego przez Instytut Badań nad Turcją

 1. Procedura określa zasady i tryb przyznawania patronatu honorowego Instytutu Badań nad Turcją.
 2. Patronat jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter planowanego przedsięwzięcia.
 3. Patronatem Instytutu Badań nad Turcją mogą zostać objęte przedsięwzięcia o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim lub lokalnym związane z misją i działalnością statutową Instytutu.
 4. W przypadku przedsięwzięć o charakterze cyklicznym Patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.
 5. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
 6. Instytut Badań nad Turcją nie obejmuje Patronatem przedsięwzięć o charakterze komercyjnym, lobbystycznym lub reklamowym.
 7. W szczególnych przypadkach decyzja o przyznaniu Patronatu może zostać cofnięta. O fakcie odebrania Patronatu organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej.
 8. Odebranie Patronatu nakłada na organizatora obowiązek usunięcia informacji o przyznanym wyróżnieniu, w tym rezygnację z podawania informacji o Patronacie we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach internetowych związanych z przedsięwzięciem.
 9. O objęcie przedsięwzięcia Patronatem występuje organizator przedsięwzięcia, kierując do Instytutu Badań nad Turcją pisemny wniosek o przyznanie Patronatu.
 10. Wniosek, zawierający opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie, należy złożyć nie później niż 15 dni przed planowanym przedsięwzięciem.
 11. Wniosek należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@instytutbadannadturcja.com.
 12. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Instytutu może uwzględnić wniosek złożony po terminie określonym w pkt. 10.
 13. Ostateczną decyzję o objęciu danego przedsięwzięcia Patronatem podejmuje Prezes Instytutu. Decyzja ma charakter uznaniowy, a odmowa jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.
 14. O podjętej decyzji w sprawie Patronatu Organizator zostaje powiadomiony w formie elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu. Przy pozytywnie rozpatrzonym wniosku sekretariat Instytutu przekaże właściwy logotyp Organizatorowi.
 15. Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o udzieleniu Patronatu, podaje tę informację we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach internetowych związanych z przedsięwzięciem. Przed upublicznieniem tych informacji Wnioskodawca jest zobowiązany do przesłania przykładowych materiałów promocyjno-informacyjnych wykorzystywanych w trakcie przedsięwzięcia oraz linku do strony internetowej.
 16. Udzielenie Patronatu przez Instytut Europy Środkowej oznacza prawo do udziału przedstawicieli Instytutu w przedsięwzięciu nim objętym.
 17. Po zakończeniu przedsięwzięcia objętego Patronatem wnioskodawca jest zobowiązany przekazać do sekretariatu Instytutu relację z przebiegu przedsięwzięcia oraz związane z nim wycinki prasowe, druki, foldery, plakaty.
Another Tab Contents
Mapa strony
© 2023, Instytut Badań nad Turcją
crossmenu